NECTEC Smart Nation สร้างคนศตวรรษที่ 21

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ดำเนินโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ Big Rock สนับสนุน สวทช. โดย เนคเทค จัดทำโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน หรือ Coding at School Project เพื่อผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright อีกทั้งยังมีการจัดประกวด Kru Kid Content

continue reading »