PPP กลไกการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City : Knowledge Sharing for Business Model and Funding Sources

การสัมมนาในหัวข้อ “PPP กลไกการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City : Knowledge Sharing for Business Model and Funding Sources” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »