ความก้าวหน้าในการพัฒนานาโนไบโอเซนเซอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ ทางชีวการแพทย์

การสัมมนาเรื่อง ความก้าวหน้าในการพัฒนานาโนไบโอเซนเซอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ ทางชีวการแพทย์ (Advances in Nano-biosensors for Biomedical Applications) ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 09:30 – 12:00 น. ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »