พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest”

สวทช. จัดประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher KruKid Contest เพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยอุปกรณ์ KidBright และเป็นเวทีให้ครูผู้สอน มีโอกาสแสดงความสามารถ ในการพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมตามรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น

continue reading »