สวทช. จัดประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher KruKid Contest เพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยอุปกรณ์ KidBright และเป็นเวทีให้ครูผู้สอน มีโอกาสแสดงความสามารถ ในการพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมตามรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น

ในปีนี้ มีผลงานของคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือก 20 โครงงาน ได้นำมาแข่งขันในงาน KidBright Developer Conference 2019 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ส่งกำลังด้วยเฟืองตรง จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี (วิทยาลัย) เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งจะได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีต่างประเทศต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , ,