ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกยางธรรมชาติ เป็นอันดับหนึ่งของโลก การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากยางธรรมชาติตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้นการวิจัย และพัฒนา เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะทำให้อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ เติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

Tags: , , , , , , , ,