การเสวนาเรื่อง โอกาสหรืออุปสรรคของอุตสาหกรรมไบโอดีเซลไทยในประชาคมอาเซียน ?
(Thai Biodiesel Industry in ASEAN: Opportunities or Threats)
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 12:00 น.
ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

จากการที่ประเทศไทยมีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ในประเทศอย่างแพร่หลาย (ผสมน้ำมันดีเซลในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5) โดยปัจจุบันมีการใช้งาน (ประมาณ 2.5 ล้านลิตรต่อวัน) ต่ำกว่ากำลังการผลิต (ประมาณ 4 ล้านลิตรต่อวัน) จึงทำให้ผู้ประกอบการผลิตไบโอดีเซลนั้น มีการเดินเครื่องไม่เต็มศักยภาพซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น หากมีแนวทางในการเพิ่มการใช้งาน (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ก็จะเป็นการช่วยอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในประเทศ

การเสวนานี้จะมีการนำเสนอแนวทางและผลการใช้ไบโอดีเซลคุณภาพสูง (HFAME : Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester) ผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 ในประเทศ ตลอดจนมาตรฐานไบโอดีเซลในภูมิภาค (EAS-ERIA  BDF Standard) เพื่อรองรับการค้าขายไบโอดีเซลในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้ 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,