รายการ Science News ในตอนนี้จะนำเสนอเรื่องราวของ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเทคโนโลยีของไทย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคมของทุกปี โดยในตอนนี้จะนำเสนองานวิจัยของ ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ๓ ท่าน คือ ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ท่านแรก คือ ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง จากห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม สถาบันวิจัยจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จากผลงานวิจัยทางด้านการใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน และพัฒนาเทคโนโลยีประยุกต์ของพืชเศรษฐกิจ เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ท่านที่สอง คือ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากผลงานวิจัยในการสร้างสารอินทรีย์สังเคราะห์จากห้องฏิบัติการ เพื่อทดแทนสารอินทรีย์จากธรรมชาติ และใช้ความรู้ทางด้านเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ และอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ท่านที่สาม คือ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา จากสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จากผลงานวิจัยในการใช้เทคโนโลยีแสงซิงโครตอน เพื่อค้นหาวัสดุชนิดใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติที่มากขึ้นกว่าสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน สำหรับการนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคต

 

Tags: , , , , , ,