การบรรยายพิเศษ การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษกร เนคเทค

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “เจ้าฟ้านักพัฒนา” เนื่องจากความสนพระราชหฤทัยในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ความสนพระราชหฤทัยดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถในการทรงงานและเสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง และได้เป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์ทรงตั้งปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน และขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชนบทที่ยากจนและประสบกับความทุกข์ยาก จากปัญหาต่างๆ อาทิเช่น การดูแลสุขภาพ ทุพโภชนาการ และขาดการศึกษาที่ดี

ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ศ.ดร.ไพรัช จะได้เล่าถึง โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชนบท ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทยตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,