ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. เชิญชวนพนักงาน สวทช. เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นบุคลากรที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และตั้งใจปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อนำไปสู่การสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจะมีหนังสือประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานมอบให้ทุกท่านพร้อมบัตรลงนาม และร่วมกันเขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทำ เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,