การเสวนาพิเศษเรื่อง มิติใหม่: กลไกการผลักดันนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ภก. เชิญพร เต็งอํานวย รองประธานสภาและประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร. กฤษณ์ จงสฤษดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิลิส ออโตมาต้า จํากัด ดําเนินรายการโดย ดร. พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” (Science, Technology, and Innovation: Princess Sirindhorn’s Initatives for the benefit of Thai Society)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,