วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๘ (NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,