ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “มาตรการใหม่ของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจนวัตกรรม” ในการเสวนาพิเศษเรื่อง มิติใหม่: กลไกการผลักดันนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)

การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” (Science, Technology, and Innovation: Princess Sirindhorn’s Initiatives for the benefit of Thai Society)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,