การเสวนาเรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GoGoBoard และ Raspberry Pi กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 14.30 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เพื่อเตรียมพร้อมรับหลักสูตร STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ที่เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการศึกษาในเร็ววันนี้ สำนักงานประสานงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดการเสวนา: โครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GoGoBoard และ Raspberry Pi กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ขึ้น

โดยผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนาครั้งนี้ จะได้ทราบแนวทางการพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพของเยาวชนให้มีคุณลักษณะเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 คือ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผ่านกรณีศึกษา ประสบการณ์แนวทางการจัดทำหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ GoGo Board หรือ Raspberry Pi ในการจัดเรียนการสอน จากกรณีตัวอย่างของการพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการฯ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,