การสัมมนาเรื่อง การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล และศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10.45 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-404 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล และศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีนั้นมีการดำเนินงานใน 2 โครงการหลักคือ
1) โครงการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชาอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อ (1) สำรวจปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทางเลือก และ (3) การบริหารการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
2) โครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา ดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ติดตามข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง

โดยผู้เข้าร่วมเวทีสัมมนาครั้งนี้ จะได้รับฟังประสบการณ์การดำเนินงานบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก พร้อมทั้งรับฟังวิธีการดำเนินงาน และการแก้ปัญหาจากการติดตั้งระบบโทรมาตร (Monitoring) เพื่อติดตามปริมาณการผลิตไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าของระบบบนพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้างต่ำ หรือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ อันจะเป็นลดความเลื่อมล้ำในการพัฒนาประเทศต่อไปตอนที่ 1/2

ตอนที่ 2/2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,