การเสวนาพิเศษเรื่อง การปฏิรูปภาคเกษตรไทย กับ วทน. เพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตร ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น – 12.00 น. ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เช่น ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เป็นต้น มีกลุ่มเกษตรกรไม่น้อยกว่า 24 ล้านคน แต่รายได้เฉลี่ยของคนในภาคเกษตรของไทยต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในกลุ่มอาชีพอื่นๆ ค่อนข้างมาก โดยเมื่อพิจารณาจากรายได้รวมจากภาคเกษตรของไทยที่มีสัดส่วนประมาณ 7.7 – 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขณะที่มีจำนวนแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรสูงเกือบ 40%

ภาคเกษตรไทยมีปัญหาเกือบทุกด้าน ทั้งผลิตภาพการผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนแรงงาน รายได้เกษตรกรต่ำ ราคาสินค้าตกต่ำ ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและขาดแคลน (ดินเสื่อม ขาดน้ำ) รัฐต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้งบประมาณจำนวนมากในโครงการต่างๆ เช่น โครงการรับจำนำ โครงการประกันราคา การจ่ายเงินชดเชยต่างๆ ซึ่งมิใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ทำอย่างไรจะปฏิรูปภาคการเกษตรไทย สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่มีหนี้สิน ทำเกษตรอย่างมีศักดิ์ศรีและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร สืบสานทายาทเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรได้อย่างมากมายมหาศาล

การเสวนาครั้งนี้ จึงเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแทนเกษตรกร มาเปิดมุมมองเกี่ยวกับการปฏิรูปภาคเกษตรไทยในมิติต่างๆ ปฏิรูปภาคเกษตรไปทำไม เพื่ออะไร (เป้าหมายคืออะไร) จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการปฏิรูปภาคเกษตรไทย ทำอย่างไรให้ความรู้และเทคโนโลยีเกิดการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง เกิดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เกิดการพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืนทั้งระบบตอนที่ 1/6

ตอนที่ 2/6

ตอนที่ 3/6

ตอนที่ 4/6

ตอนที่ 5/6

ตอนที่ 6/6

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,