ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสง ดูแลเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนโครงการ พสวท. ปี 2533

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,