โครงการปรับปรุงระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัต­ิ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโทรมาตรสำห­รับเขื่อนวชิราลงกรณ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอ­ร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง­ชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: , , , , , , , , , , ,