ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์พอลิเมอร์ หน่วยวิจัยพอลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นักเรียนทุนโครงการ พสวท. ปี 2530

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,