จากความร่วมมือระหว่าง สวทช. และบริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์ และศูนย์สิรินธร ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จนมาสู่นวัตกรรมเก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสเข้ามาตรวจ และรักษาสุขภาพในช่องปากได้เหมือนคนปกติ โดยไม่ต้องลงจากรถเข็นของคนไข้

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,