CEO Talk ตอน “WMSL: Software ไทย ครองใจ Inter” โดย คุณสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง CO -๑๑๓ ชั้น ๑ อาคารสานักงานกลาง สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ในการบรรยายนี้ คุณสมเกียรติได้เล่าถึงประสบการณ์ และปัจจัยสู่ความสำเร็จ จากก้าวแรกในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนภาคเอกชน จนมาสู่การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี รวมทั้งแนะนำให้รู้จักกับซอฟต์แวร์ Wealthmagik สำหรับหลายๆคนที่ต้องการมีอนาคตหลังการเกษียณอายุที่มั่งคั่งตอนที่ 1/12

ตอนที่ 2/12

ตอนที่ 3/12

ตอนที่ 4/12

ตอนที่ 5/12

ตอนที่ 6/12

ตอนที่ 7/12

ตอนที่ 8/12

ตอนที่ 9/12

ตอนที่ 10/12

ตอนที่ 11/12

ตอนที่ 12/12

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,