การเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Driving Thailand’s Digital Economy with Science, Technology and Innovation) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

รัฐบาลให้ความสำคัญผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นความพยายามในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปสู่อนาคต ปัจจุบันได้มีการจัดทำนโยบายในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและอยู่ระหว่างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวแก่ประชาชนทั่วไป โดยในส่วนของการทำงาน

ภาครัฐ เน้นให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อเป็นการแผยแพร่แนวทางนโยบายต่างๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อทิศทางการพัฒนาไปสู่ของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย รวมถึงหารือแนวทางที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สวทช. จึงจัดให้มีเวทีการนำเสนอแผนและการเสวนาในประเด็นต่างๆ โดยมีผู้ร่วม

เสวนา ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผู้เกี่ยวข้องอันมีนัยสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยแนวคิดและภาพรวมของแผนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์


เสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” (1/2)


เสวนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” (2/2)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,