การเสวนาเรื่อง ประเทศไทยได้อะไรจาก “งานวิจัย” How Can Thailand Benefit From Research and Development? วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.30 น. ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

งานวิจัยและพัฒนา นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการนำผลงานวิจัยอะไรบ้างที่นำไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณและบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศไทย ปัจจุบันเราลงทุนมากน้อยแค่ไหน มีปริมาณเพียงพอหรือเหมาะสมหรือไม่กับการพัฒนาประเทศในอนาคต ทิศทางงานวิจัยของไทยควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด

เวทีสัมมนาหัวข้อ ประเทศไทยได้อะไรจาก “งานวิจัย” นี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองที่มีต่องานวิจัยดังกล่าวอย่างรอบด้าน จากมุมมองทั้งในเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนตอนที่ 1/4


ตอนที่ 2/4


ตอนที่ 3/4


ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,