การเสวนาเรื่อง ยกระดับเกษตรกรรายย่อยไหมไทย สู่ตลาดโลกด้วยงานวิจัยอย่างครบวงจร วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม NT-106 อาคารเนคเทค (NT) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผ้าไหมไทย…เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยที่มีการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ในอดีตนั้นผ้าไหมเป็นที่รู้จักกันในวงแคบๆ ของชุมชน ซึ่งมักเป็นการผลิตกันเองใช้กันเองเฉพาะในแต่ละกลุ่ม มิได้ขยายออกสู่สังคมทั่วไป สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล ได้ทรงนำผ้าไหมไทยออกสู่ตลาดโลก จนกระทั่งทุกวันนี้ผ้าไหมไทยกลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของประเทศที่ทั่วโลกรู้จัก เนคเทคได้ทำงานร่วมกับกรมหม่อนไหม นำเอาระบบไอทีมาสนับสนุนการผลิตและการตลาดไหมไทย

โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตไหมไทยอย่างครบวงจร อาทิ สถานีวัดอากาศ ความเร็วลม ความชื้น อุณหภูมิ เพื่อการบริหารจัดการน้ำและปุ๋ย พัฒนาระบบการผลิตหม่อนและเพิ่มคุณภาพในกระบวนการเลี้ยงไหม เครื่องคัดเพศ เครื่องฟักไข่ เครื่องนับไข่ ตลอดจนระบบมาตรฐานการวัดคุณภาพเส้นไหมหลังสาวเสร็จ และโปรแกรมเก็บข้อมูลและออกแบบลายผ้า เพื่อให้ธุรกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน ปัจจุบันมีการนำงานวิจัยไปขยายผลยังศูนย์หม่อนไหมหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ภาคเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงเพิ่มจำนวนรอบการเลี้ยง เพื่อให้เกิดรายได้จากการขายไหมที่ยั่งยืนกว่าที่ผ่านมาตอนที่ 1/13

ตอนที่ 2/13

ตอนที่ 3/13

ตอนที่ 4/13

ตอนที่ 5/13

ตอนที่ 6/13

ตอนที่ 7/13

ตอนที่ 8/13

ตอนที่ 9/13

ตอนที่ 10/13

ตอนที่ 11/13

ตอนที่ 12/13

ตอนที่ 13/13

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,