งานวิจัยเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถดํารงชีวิตได้ดวยตัวเอง ลดการพึ่งพาผู้อื่น นับว่ามีความสําคัญมาก สิ่งเหลานี้จะช่วยสร้างความเท่าเทียม และโอกาสทางสังคมมาให้เห็นกันเรื่อยๆ

เทคโนโลยีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ รวมทั้งบริการ เพื่อฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ มีแนวโน้มว่า เป็นที่ต้องการมากขึ้นอยางต่อเนื่อง เนคเทค/สวทช. ร่วมกับภาคีความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกแห่งเอเชีย จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก ครั้งที่ 10 หรือ i-CREATe 2016 เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการ และนิทรรศการระดับนานาชาติ ด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก

และเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง กับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล ในงานยังมีการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สําหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ของนักศึกษา โดยในงานนี้นักศึกษาไทยได้รับรางวัล Gold Award จากโครงงาน BotTherapist ซึ่งเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ เพื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ด้านสติปัญญา ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านอารมณ์ ให้กับเด็กออทิสติก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,