คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

รวมทั้งสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้แก่ประเทศในระยะยาว ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นที่มาของนโยบาย ‘บัญชีนวัตกรรมไทย’ ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือทางนโยบาย ในการสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ในการนำผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมไทย ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ อย่างมีมาตรฐาน ในระดับที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ สวทช. เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และบริการที่ขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณ เป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว

และเพื่อให้เกิดความรับรู้ และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง และชัดเจนมากขึ้น การเสวนาฯ ที่จัดขึ้นนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จากหลากหลายภาคส่วน มาให้ข้อมูล มุมมอง และความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง เพื่อจะได้ผนึกกำลังกัน ในการร่วมปรับเปลี่ยนให้ประเทศของเรา เป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปตอนที่ 1/3


ตอนที่ 2/3


ตอนที่ 3/3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,