NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session เป็นช่วงของการนำเสนอผลงาน โดยมีผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 6 ผลงาน โดยให้นำเสนอผลงานละ 7 นาที เพื่อหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation) ในงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016 วันที่ 9 กันยายน 2559นำเสนอผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน 5 ผลงาน


นำเสนอผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 6 ผลงาน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,