ประเทศไทยเผชิญกับกับดักประเทศรายได้ขนาดปานกลางมาเป็นเวลานาน เพราะประเทศเต็มไปด้วยความเหลื่อมลํ้า ทุจริตคอร์รัปชั่น และเผชิญกับความขัดแย้งที่รุนแรง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ เพื่อให้ประเทศขยับ เป็นประเทศที่มีรายได้สูง

โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์ที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับประเด็นท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยยึด “ผลประโยชน์ชาติ” เป็นสำคัญ เป็นประเด็นความน่าสนใจ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการนำไปสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0

สวทช. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ให้เป็นรูปธรรม หนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญคือ การให้ข้อมูลที่สำคัญ ผ่านการเสวนาพิเศษเรื่อง “จะก้าวผ่านกับดักประเทศ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร?”

โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จากหลากหลายภาคส่วนมาให้ข้อมูล มุมมอง และความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ที่สนใจเข้ารับฟัง และเข้าใจ เพื่อจะได้ผนึกกำลังกัน ในการร่วมปรับเปลี่ยนให้ประเทศของเราเป็นไทยแลนด์ 4.0 ที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,