ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตขึ้นทุกวัน และต้องการกำลังคนจำนวนมาก โดยเฉพาะบุคลากรวิจัยระดับสูง ที่มีคุณภาพในสาขาเฉพาะทาง การพัฒนาบุคลากรวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง มารองรับความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น จึงมีความสำคัญมาก

โครงการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว หรือ TAIST-Tokyo Tech เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท 3 หลักสูตรในสาขาเฉพาะทาง ได้แก่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน

ภายใต้การดูแลของคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาในประเทศ และจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ปัจจุบันมีผู้รับทุนทั้งสิ้น 485 ทุน มีผู้สำเร็จการศึกษา 211 คน และได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งใน และต่างประเทศ 40 คน เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,