ในโลกแห่งอนาคต โลกที่จะมีซึ่งความหลากหลายของผู้คนสังคม ที่มีผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น และมีผู้พิการเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นปกติในแต่ละวัน นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และจะมีประโยชน์มากขึ้นในอนาคต

เป็นเวลากว่า 5 เดือน ที่เยาวชนในโครงการ “Chevron Enjoy Science: Young Makers Contest” การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ในหัวข้อ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ทุ่มเทพลังกายพลังใจ ออกแบบและลงมือทำ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสายสามัญ ได้แก่ ผลงานระบบเฝ้าระวังผู้สูงอายุโดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติตรวจจับการล้มพร้อมแจ้งเตือน จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และรางวัลชนะเลิศสายอาชีวศึกษา ได้แก่ ไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสำหรับผู้สูงอายุ จากนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ผลงานของผู้ชนะทุกระดับรางวัล จะถูกเผยแพร่เป็นข้อมูลการจัดทำอย่างละเอียดต่อสาธารณชน ประโยชน์สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุตามความต้องการได้ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , ,