การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตที่มั่นคง บนพื้นฐานของความพอเพียง” โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เกษตรกรและอดีตผู้ว่าราชการ 3 จังหวัด (พิจิตร ภูเก็ต และพิษณุโลก) ในงานประชุมประจำปี 2560 สวทช.ภาคเหนือ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นำเสนอหลักการ การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพของบุคคลที่ได้รับการยอมรับในสังคมวงกว้างว่าเป็นแบบอย่างอันดีของการดำรงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นอีกบริบทที่สำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,