การใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืช นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีแล้ว ยังช่วยเติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินด้วย แต่กว่าจะหมักปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ที่ก็ต้องใช้เวลานานหลายเดือน ซึ่งปัญหานี้ แก้ไขได้แล้ว เพียง 60 วัน ก็ได้ปุ๋ยมาใช้แล้ว

โดยทั่วไป การผลิตปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้องพลิกกลับกองอยู่เรื่อยๆ เพื่อเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ ใช้ในกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ซึ่งการพลิกกลับกองนั้น ต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลา สวทช. โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุดิบเพียง 2 อย่าง คือ เศษพืช และมูลสัตว์ ซึ่งหาได้ทั่วไปในพื้นที่ เช่น ฟางข้าวเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผักตบชวา ใบไม้

ใช้เวลาผลิตเพียง 60 วัน ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีคุณภาพสูงตามค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตรทุกประการ ปัจจุบันได้รับการตอบรับจากเกษตรกร และขยายผลการใช้เทคโนโลยีนี้ในวงกว้าง

 

Tags: , , , , , , , , , ,