ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐาน ที่ควบคุมไม่ให้อุปกรณ์ส่องสว่าง ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รบกวนการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แรงเกินไป PTEC ให้บริการทดสอบเพื่อตรวจรับรองขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ โดยทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่แผ่ทางอากาศ ได้แก่ สัญญาณรบกวนสนามแม่เหล็ก สัญญาณรบกวนสนามไฟฟ้า วิธีการทดสอบแบบ Coupling Decoupling Network (CDN) และการทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่นำตามสาย

อุปกรณ์ส่องสว่างที่ผ่านการทดสอบจาก PTEC จะได้รับการยืนยันว่าถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. 1955-2551 เพื่อความปลอดภัย และไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริโภคควรเลือกซื้ออุปกรณ์ส่องสว่าง ที่มีตราสัญลักษณ์ มอก. ทุกครั้ง

 

Tags: , , , , , , , , , ,