เวลาเราเปิดปิดไฟส่องสว่าง จะเกิดสัญญาณรบกวนในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาด้วย ซึ่งสัญญาณที่แผ่ออกมานี้ จะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้ๆ จึงต้องมีมาตรฐานที่ควบคุมไม่ให้อุปกรณ์ส่องสว่างนั้น ส่งสัญญาณรบกวนที่แรงเกินไป

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช. ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ส่องสว่าง เพื่อตรวจรับรองขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ โดยทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่แผ่ทางอากาศ ได้แก่ สัญญาณรบกวนสนามแม่เหล็ก สัญญาณรบกวนสนามไฟฟ้าวิธีการทดสอบแบบ Coupling Decoupling Network (CDN) และการทดสอบสัญญาณรบกวนวิทยุที่นำตามสาย

อุปกรณ์ส่องสว่างที่ผ่านการทดสอบจาก PTEC จะได้รับการยืนยันว่าถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. 1955-2551 เพื่อความปลอดภัย และไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ผู้บริโภคควรเลือกซื้ออุปกรณ์ส่องสว่าง ที่มีตราสัญลักษณ์ มอก. ทุกครั้ง

 

Tags: , , , , , , , , , ,