มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีให้กับนักเรียน โดยได้จัดอบรมพัฒนาครูและนักศึกษาครูให้รู้แนวทางการทำกิจกรรม และเลือกตัวอย่างที่น่าสนใจจัดทำเป็น Digital Storytelling เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตลอดจนจัดทำบทเรียนบนระบบ MOOC เพื่อให้ครูเข้ามาเรียนรู้ แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนของตนต่อไป

โดยการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที มีหัวใจสำคัญคือ เรียนรู้โดยการสร้างชิ้นงานและเลือกใช้เทคโนโลยีหรือไอซีทีที่เหมาะสม มาเป็นเครื่องมือของผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน มีการวางแผนงาน ได้รู้จักการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับเพื่อน จนได้ชิ้นงานออกมาตามแบบแผนที่วางไว้ เกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา และเกิดทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,