เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบบูรณาการ เป็นการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้าน Sensors ของแต่ละศูนย์แห่งชาติ ใน สวทช. มาทำงานวิจัยร่วมกัน ใน value Chain ของการพัฒนา Sensor ตั้งแต่ สารวัสดุ ตั้งต้น, กระบวนการแยกสาร, สาร/วัสดุขยายสัญญาณ ระบบวัด/ตรวจจับจัดการข้อมูล โดยมีเป้าหมายในการสร้างเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่สำคัญของประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อาหารและการเกษตร สุขภาพและการแพทย์ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับหัวข้อในการบรรยายจะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีเซนเซอร์ทั้งในภาพรวม แนวโน้มของเทคโนโลยีเซนเซอร์ในด้านต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยทางเซนเซอร์ที่ สวทช. กำลังดำเนินการกล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.


การบรรยายหัวข้อ “Sensor Technology Strategy for Thailand 4.0”
โดย ดร. อดิสร เตือนตรานนท์
ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์, เนคเทค สวทช.


การบรรยายหัวข้อ “Nanostructured Ag thin film SERS substrate by magnetron sputtering for trace chemical analyses”
โดย ดร.นพดล นันทวงศ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์เชิงคาร์บอนและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ เนคเทค สวทช.


การบรรยายหัวข้อ “Biosensor for Food Safety”
โดย ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.


การบรรยายหัวข้อ “AquaGrow+: ระบบตรวจติดตาม สภาพทางกายภาพ เคมี และรูปแบบจุลินทรีย์ ในบ่อเพาะเลี้ยงฯ”
โดย ดร.กฤศ พิจยเวทินท์ และคุณปณินทร เปรมปรีดิ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.


การบรรยายหัวข้อ “Innovations in non-communicable diseases monitoring”
โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

 

Tags: , , , , , , , , ,