การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยี sensors กับการสนับสนุนภาคการเกษตร วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในอัตราการขยายตัวสูง และมูลค่าการส่งออก สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัย หนุนทั้งจากราคาสินค้าเกษตรสาคัญมีแนวโน้มสูงขึ้น และความต้องการในต่างประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากสภาพอากาศที่ แปรปรวน การแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ที่มีความถี่และแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ทำให้นานาประเทศเกิดความกังวลถึง ความเพียงพอด้านอาหารของประเทศ

ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปัจจุบันจึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนทางภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มมากขึ้น วิธีการ หนึ่งที่นามาใช้คือ เทคโนโลยี sensor ได้นำมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ ควบคุมคุณภาพ และปริมาณให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์จึงเล็งเห็นความสาคัญ จึงสนับสนุนให้มีการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้ง เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานตอนที่ 1/4

ตอนที่ 2/4

ตอนที่ 3/4

ตอนที่ 4/4

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,