สวทช. ร่วมกับ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องข้าว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 “การเดินทางของเมล็ดข้าว” ซึ่งเน้นการเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวและพันธุกรรมข้าว

ระยะที่ 2 “กล่องข้าวน้อย” เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมข้าว การเก็บเกี่ยวสีข้าว และฝึกทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว ตั้งแต่ การออกแบบ สร้างแบรนด์ และทำบรรจุภัณฑ์ข้าวของตัวเอง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง

สุดท้ายในระยะที่ 3 จะมุ่งส่งเสริมการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยมีการนำสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ผู้สนใจติดตามได้ทาง www.nstda.or.th/sciencecamp

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,