นักวิจัย สวทช. พัฒนาสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ที่มีชื่อว่า โปรตีน Vip3A ที่ออกฤทธิ์ฆ่าหนอนผีเสื้อ และหนอนผีเสื้อกลางคืน เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืช ที่ก่อความเสียหายให้กับพืชหลายชนิด

Vip3A เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย สลายตัวได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็ว ใช้ร่วมและออกฤทธิ์เสริมกับชีวภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไวรัสเอ็นพีวี ราบิวเวอเรีย โปรตีนผลึกจากบีทีได้ดี ทำให้ลดปริมาณการใช้ชีวภัณฑ์ลงอย่างน้อยสิบเท่า และยังใช้ได้ผลดีกับแมลงที่ดื้อต่อสารเคมี หรือดื้อต่อโปรตีนผลึก นอกจากช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงจากต่างประเทศแล้ว ยังช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้ไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค

 

Tags: , , , , , , , , , ,