การนำเสนอผลงานวิจัย (Technology Pitching) กลุ่มเกษตร/ประมง, อาหาร/เครื่องดื่ม, สื่อการเรียน ในหัวข้อ “โฟมยางที่มีส่วนประกอบของสารล่อแมลง” ในงาน Thailand Tech Show 2018 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง MR 220 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นักวิจัย
นายนริศ ท้าวจันทร์ นายอรัญ งามผ่อนใส และคณะ
คณะทรัพยากรธรรม / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์

โฟมยางธรรมชาติที่รูพรุนสูง ที่ทำหน้าที่กักเก็บและชะลอการปลดปล่อยสารล่อแมลงวันผลไม้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้คือ 1) โฟมยางที่มีสารล่อแมลง 2) เป็นโฟมยางที่มีความพรุนสูง โดยโฟมยางที่มีสารล่อแมลงถูกเคลือบด้วยฟิลม์ยางเพื่อบังคับการปลดปล่อยสาร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร ในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้และลดความเสียหายของผลผลิตในพื้นที่สวนของเกษตรกร

 

Tags: , , , , , , ,