สวทช. ร่วมกับ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินการโครงการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริด ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ” ซึ่งเป็นเป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึงปัจจุบัน พบว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หลายรูปแบบ ซึ่งในเฟสต่อไปจะปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นระบบไมโครกริดด้วย

 

Tags: , , , , , , , ,