ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก การแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติที่ผลิตได้ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สินค้ามีคุณภาพดี และเป็นที่ยอมรับนั้นคือ มาตรฐาน ซึ่งอุตสาหกรรม สามารถใช้มาตรฐานพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

เอ็มเทค / สวทช. ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงาน ที่ช่วยจัดทำร่างมาตรฐานข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ ส่งให้ สมอ. พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ตั้งแต่ปี 2549-2559

ซี่งในช่วงแรกได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. จำนวน 27 มาตรฐาน และในช่วงหลังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. 5 มาตรฐาน โดยร่างมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมีทั้งการกำหนดมาตรฐานใหม่ขึ้นมา และปรับปรุงมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ นอกจากการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. แล้ว ทาง สมอ. ยังผลักดันให้มีการนำ มอก. ดังกล่าวไปเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการจัดทำร่างมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ (ISO) ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,