นักวิจัย สวทช. สร้างแผนที่พันธุกรรมความละเอียดสูงจากเครื่องหมายโมเลกุลสนิป และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลความสูงของลำต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุล ที่สัมพันธ์กับความสูงของลำต้น และนำไปใช้คัดเลือกต้นกล้า ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ที่ให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวง่าย

การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์มีข้อดีคือ ช่วยย่นเวลาและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ให้มีลักษณะตามที่ต้องการ ทำให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลำต้นเตี้ย การเก็บเกี่ยวทะลายทำได้สะดวก รวดเร็ว และมีอายุการเก็บเกี่ยวนานถึง 30 ปี การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน จึงเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันปาล์ม ให้เพียงพอ และทันต่อความต้องการของประเทศในระยะยาวด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,