โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช สวทช. วิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑ์จากเชื้อไวรัสเอ็นพีวี ที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับแมลงเป้าหมาย ซึ่งเป็นศัตรูของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย

และมีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ไวรัสเอ็นพีวี ฉีดพ่นต้นพืชแทนสารเคมี แม้จะไม่เห็นผลเร็ว แต่ให้ผลคุ้มค่าในระยะยาว เพราะไวรัสจะออกฤทธิ์เฉพาะหนอนเป้าหมายเท่านั้น จึงมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ไม่มีสารพิษตกค้างทั้งในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม

 

Tags: , , , , , , , , ,