การใช้ Smart Farm กับ Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ใช้ในการผลักดัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้หรือฐานะ และแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่ การบริการมากขึ้น’

การเกษตรยุค 4.0 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทำเกษตรแบบเดิม นำนวัตกรรม การบริหารจัดการพื้นที่ และ เทคโนโลยี Smart ต่างๆ เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนให้เกิดการพัฒนาและการผลิตไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงไปสู่การสร้างตลาดสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เชิญเกษตรกร ที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพ สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า เกิดตลาดและกลุ่มผู้บริโภค มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้เกิดการนำไปใช้จริง รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเกษตรต่อไปการสัมมนาช่วงที่ 1


การสัมมนาช่วงที่ 2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,