การสัมมนา “Transitioning to the Future of Autonomous Vehicle Innovations for Thailand 4.0” ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 15 วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

The global trend in road safety and solution to traffic problems is geared toward autonomous vehicle technology (AV). NSTDA, as a national research agency, and partners initiate a pilot autonomous feeder project. In order to understand a big picture of the next technology disruption, we have two panel discussion sessions exploring autonomous vehicle technology from Thailand’s perspective. The first discussion focuses in technical aspects of AV technology which titled “Autonomous Vehicle Technology Trends”. The second discussion focuses in interconnection between planning, policy and regulation for AV technology in Thailand.Opening Ceremony
and
Panel Discussion I: Autonomous Vehicle Technology Trends


MOU Signing Ceremony


Panel Discussion II: Planning-Policy-Regulation for AV Technology in Thailand

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,