สวทช. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “วิทย์สรรค์ นวัตกรรมสร้าง ด้ามขวานไทย” ให้แก่บุคคลที่นำความรู้ทางด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน 2 สาขา ได้แก่

– สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ นายสิทธิเทพ นราทอง กรรมการบริษัท นราทองพลัส จำกัด ผู้เปิดรับ วทน. มาใช้ในวงการค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง เกิดนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง

– สาขาพัฒนาสังคม นางวรรณดี ทองเกลี้ยง หญิงแกร่งแดนใต้ ผู้นำชุมชนดอนรัก จ.ปัตตานี นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำนา การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป เป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนในด้านการเกษตร

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,