สวทช. ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริ งและพัฒนาทักษะปฏิบัติ ด้วยโครงงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมีคณะนักวิจัยของ สวทช. เป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการนำเสนอโครงงานต่อสาธารณชน

นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ และทักษะปฏิบัติแล้ว ยังต่อยอดให้โรงเรียน ที่มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถมีศักยภาพที่จะส่งมอบพันธุ์พืชพื้นเมือง และพืชเศรษฐกิจ จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชน ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อการถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แก่โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย และโรงเรียนอื่นในภูมิภาค

 

Tags: , , , , , , , , , , ,