สวทช. ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเด็กเยาวชน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่โรงเรียนตามถิ่นทุรกันดาร โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแนวทางสะเต็มศึกษา

โดยเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ ไปใช้ในสถานศึกษา” ให้แก่ครูกลุ่มสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายรักษ์ป่าบาลา จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอน นำความรู้ ไปขยายผลต่อยอดให้กับผู้เรียน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการจัดอบรม มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น มีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัว และจัดสถานการณ์การเรียนการสอน ให้นักเรียนค้นพบคำตอบจากโจทย์ปัญหา ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,