สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. หรือโรงเรียนในชนบท” ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจ e-commerce และเพิ่มรายได้ให้ผู้เรียน ด้วยการใช้ไอซีที ในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและลงมือทำจริง

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ จะได้ทำงานร่วมกับปราชญ์ชุมชนในการพัฒนาสินค้า ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทำเพจร้านค้า ถ่ายภาพ ออกแบบโลโก้ เขียน story สินค้า รวมถึงทำวีดิโอเพื่อส่งสริมการขายต่างๆ ที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 32 แห่ง ทุกโรงเรียนมีเพจสินค้าที่จำหน่ายสินค้าได้จริง โดยในปี 2561 มีรายได้รวมกันกว่า 900,000 บาท สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Smart School Outlet

 

Tags: , , , , , , , , , , ,